16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי חינוך והוראת המדעים – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות המהותיות של הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. מעקב אחר יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.