16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי מינהל עסקים – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת אריאל על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות המהותיות של הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. מעקב אחר יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.