16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל”ג בנושא הערכת איכות לימודי מינהל עסקים – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ז’ בחשון תשע”ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ’ ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ’ וינר על התייחסות המוסד והמחלקות למינהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון להמלצות הוועדה, לפיה ההמלצות יושמו באופן חלקי בלבד, וזאת לאור היעדר תמיכת הנהלת המוסד בנושא.
  3. על המוסד והמחלקות לדווח למל”ג על יישום ההמלצות הבאות עד 01.03.2019:

א.         לפעול לאיחוד המחלקה לניהול והמחלקה למינהל עסקים תחת הפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר.

ב.         על הפקולטה, בתמיכת הנהלת המוסד, לצמצם את יחס סגל סטודנטים, העומד על 1:65, באמצעות גיוס סגל אקדמי איכותי, כך שיאפשר הכשרה מיטבית לסטודנטים למינהל עסקים.

  1. כמו כן, מומלץ כי המחלקות יצמצמו את העומס המנהלי על הסגל הצעיר.