16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי מינהל עסקים – הטכניון

הערה: מנכ"ל מל"ג לא השתתף בדיון.

 

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לטכניון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות המהותיות של הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המשך יישומה של ההמלצה בדבר גיוס סגל נוסף בתחום, תוך דגש על כיסוי מגוון התחומים הנלמדים (בעיקר שיווק וחשבונאות), ייבדק במסגרת סבב ההערכה הבא של התחום.