26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות אוניברסיטת חיפה להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. על המוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח היישום שהגיש, ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של החלטות הבאות, עד לתאריך 01.12.2020:

א.         גיוס חבר סגל המתמחה בביו-סטטיסטיקה.

ב.         עדכון לגבי פיתוח מסלול לימודים בביו-סטטיסטיקה בבית הספר לבריאות הציבור.