26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות אוניברסיטת תל אביב להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. על המוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח היישום שהגיש, ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות (או החלטות?) הבאות, עד לתאריך 01.12.2020:

א.         פירוט הפעולות הנעשות להרחבת מצבת הסגל הקיים כפי שמובא בתגובת המוסד לדו"ח.

ב.         עדכון לגבי מסקנות הוועדה הקוריקולרית לגבי קיצור הזמן לסיום התואר השני.

ג.          פירוט השנויים שנעשו במסלולי הלימוד, ואופן שילובם בתוכנית הלימודים