26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגיש אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתו.
  2. לפי חוות דעת הסוקר, המוסד יישם בצורה נאותה את השינויים החשובים שנתבקש לבצע בהתאם להחלטת המל"ג.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על הפעולות הנעשות להרחבת מצבת הסגל הקיים, כפי שמובא בתגובת המוסד לדו"ח, עד לתאריך 01.12.2020.