26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומנהל מערכות בריאות (סבב מעקב ראשון) – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית בירושלים ומתן חוות דעתו.
  2. על האוניברסיטה להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח היישום של המוסד ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של החלטות הבאות, עד לתאריך 01.12.2020:
  • מתן המשאבים הדרושים לבית הספר על מנת לאזן בין תכנים במדעים הקליניים לבין מדעי החברה בתוכנית.
  • שינוי שם בית הספר.
  • הרחבת מצבת הסגל הקיים בהתאם להחלטת מל"ג.
  • הגשת תוכנית מפורטת לשיפור התשתית הפיזית של בית הספר.