26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת אריאל ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות אוניברסיטת אריאל להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. בהתאם להערות הסוקר, על המוסד להגיש רשימה של חברי הסגל במחלקה הכוללת פירוט של אחוזי המשרה של כל חבר סגל, תפקידו במחלקה, תחומי המחקר שלו והישגיו המחקריים, עד לתאריך 01.12.2020.