26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות (סבב מעקב ראשון) – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' יוסף פליסקין על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית עמק יזרעאל ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' פליסקין על התייחסות המכללה האקדמית עמק יזרעאל להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. על המוסד לדווח למל"ג לגבי ניסוח ועדכון תוצאות הלמידה בקורסים ותוכניות הלימוד השונות בהתאם למפורט בתגובת המכללה לדו"ח, עד לתאריך 01.12.2020.