17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. מדו"ח היישום שנשלח בתאריך 18.10.2018 וההבהרה מיום 30.7.2019 עולה כי נכון לעכשיו המוסד מתקשה בעמידה בתנאים הבאים:

א.         מינימום סטודנטים במחזור

על-כן, ולקראת הגשת הדו"ח הבא, מוצע למוסד לשקול את המשך הפעלת התוכנית ורישום תלמידים אליה.

  1. ככל שהמוסד מעונין להמשיך ולקיים את התוכנית, על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום כל החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללה הערבית, ובפרט בנושאים הבאים:

א.         לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום 25 סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה.

ב.         יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך הסמסטר.

ג.          ללמד את הסטודנטיות לכתוב עבודות בהירות על פי כללי כתיבה אקדמיים מקובלים.