17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. מדו"ח היישום שנשלח בתאריך 31.11.2018 וההבהרה מיום 18.7.2019 עולה כי נכון לעכשיו המוסד מתקשה בעמידה בתנאים הבאים:

א.         מינימום סטודנטים במחזור

ב.         העסקת ארבעה חברי סגל לפחות בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוז משרה לפחות בתוכנית לגיל הרך.

על-כן, ולקראת הגשת הדו"ח הבא, מוצע למוסד לשקול את המשך הפעלת התוכנית ורישום תלמידים אליה.

  1. ככל שהמוסד מעונין להמשיך ולקיים את התוכנית, על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת חמדת הדרום, של הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום הוראת הגיל הרך במכללות לחינוך ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום 25 סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה.

ג.          בכל תוכנית לימודים לגיל הרך יהיו לפחות ארבעה חברי סגל בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית (בנוסף למדריכות הפדגוגיות).

ד.         צוות ההדרכה יהיה מגוון ובעל ידע וניסיון בגיל הרך על היבטיו השונים,  כשלפחות אחד מהם בעל מומחיות בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש.

ה.         קבוצת הדרכה לא תכלול יותר מ-15 סטודנטים.

ו.          התנסות תתקיים בכל אחת משנות הלימודים, א-ג, בהיקף של כ-6 שעות שבועיות. תגבור ההתנסות בשנה השלישית יכול לבוא כתוספת ולא במקום התנסות בשנים מוקדמות.

ז.          יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך הסמסטר.

ח.         לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקריות בעברית ובאנגלית.

ט.         לקיים הדרכה פדגוגית הקשורה להתנסות בפועל בשדה, ובהיקף מתאים לצרכים, תוך התאמת משרת המדריכות הפדגוגיות והיקף שעות העסקתן למטלות הנדרשות מהן בפועל.