17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – מכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום כל החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת לוינסקי, ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         קבוצת הדרכה לא תכלול יותר מ-15 סטודנטים.

ג.          אותו מדריך ידריך את קבוצת הסטודנטים בשדה ובסדנא.

ד.         לאפשר לחברי סגל הגיל הרך תנאים פיזיים מתאימים למימוש הדרישות המוצבות להם בהוראה, במחקר וביצירת קשר עם סטודנטים ועמיתים.