17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – מכללה ירושלים

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. מדו"ח היישום שנשלח בתאריך 9.1.2019 וההבהרה מיום 13.8.2019 עולה כי נכון לעכשיו המוסד מתקשה בעמידה בתנאים הבאים:

א.         מינימום סטודנטים במחזור

ב.         העסקת ארבעה חברי סגל לפחות בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוז משרה לפחות בתוכנית לגיל הרך.

על-כן, ולקראת הגשת הדו"ח הבא, מוצע למוסד לשקול את המשך הפעלת התוכנית ורישום תלמידים אליה.

  1. ככל שהמוסד מעונין להמשיך ולקיים את התוכנית, על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללה ירושלים, של הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום הוראת הגיל הרך במכללות לחינוך ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום 25 סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה.

ג.          בכל תוכנית לימודים לגיל הרך יהיו לפחות ארבעה חברי סגל בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית (בנוסף למדריכות הפדגוגיות).

ד.         יש לעודד ביצוע מחקרים והשתתפות בכנסים בארץ ובעולם.

ה.         צוות ההדרכה יהיה מגוון ובעל ידע וניסיון בגיל הרך על היבטיו השונים,  כשלפחות אחד מהם בעל מומחיות בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש.

ו.          שיעורי ההדרכה יתמקדו בפדגוגיה: תרגום התיאוריות לפרקטיקות הוראה. שיעורים אלה לא יהוו תחליף לשיעורים דיסציפלינאריים, או חינוכיים תיאורטיים.

ז.          על סגל ההדרכה להתעדכן בתוכניות לימודים של משרד החינוך כמו גם בגישות ותוכניות חינוכיות חדשות מהעולם.

ח.         הכשרה מעשית

ט.         התנסות תתקיים בכל אחת משנות הלימודים, א-ג, בהיקף של כ-6 שעות שבועיות. תגבור ההתנסות בשנה השלישית יכול לבוא כתוספת ולא במקום התנסות בשנים מוקדמות.

י.          ההתנסות תתקיים בטווח גילאים מגוון (לידה עד שש) כולל שנת התנסות במסגרות לגילאי לידה-שלוש.

י"א       צוות ההדרכה יהיה מגוון ובעל ידע וניסיון בגיל הרך על היבטיו השונים,  כשלפחות אחד מהם בעל מומחיות בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש.

י"ב       לאתר חברי סגל בעלי פוטנציאל ללימודים אקדמיים מתקדמים בגיל הרך ולקדמם על-מנת שיהוו את עתודת המרצים בתחום זה במכללה.

י"ג        לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים.

י"ד       להגדיל את מספר הקורסים העוסקים בשיטות מחקר – לפחות קורס אחד בכל אחד מסוגי המחקר – איכותני וכמותני.