17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום כל ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         לתקן את חוסר השוויון המובנה בתהליך ההכשרה המעשית בין הסטודנטיות המקבלות הכשרה במסגרת דגם  "אקדמיה-כיתה" לבין אלה המקבלות הכשרה במסלול המסורתי.

ג.          ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים, מטלות ודרישות הקדם.

ד.         לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקריות בעברית ובאנגלית.

ה.         להרחיב את התשתיות הפיזיות על מנת לקיים תוכנית לימודים לגיל הרך.