17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2019 על המשך יישום כל החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת סמינר הקיבוצים, ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         צוות ההדרכה יהיה מגוון ובעל ידע וניסיון בגיל הרך על היבטיו השונים,  כשלפחות אחד מהם בעל מומחיות בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש.

ג.          קבוצת הדרכה לא תכלול יותר מ-15 סטודנטים.

ד.         יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך הסמסטר.

ה.         לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים.

ו.          להעלות את רמת הדרישות האקדמיות מהסטודנטים ולטפל בנושא אינפלציית הציונים.

ז.          לדאוג להתאמה של הרחבת ההסמכה לכיתות א'-ב' ולחינוך מיוחד, מבלי לפגוע בהכשרה לגיל הרך.

ח.         ליצור מרחבי עבודה אישיים למרצים ולמדריכים הפדגוגיים.