17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. מל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. מדו"ח היישום שנשלח בתאריך 14.10.2018 עולה כי נכון לעכשיו המוסד מתקשה בעמידה בתנאים הבאים:

א.         מינימום סטודנטים במחזור

על-כן, ולקראת הגשת הדו"ח הבא, מוצע למוסד לשקול את המשך הפעלת התוכנית ורישום תלמידים אליה.

  1. ככל שהמוסד מעונין להמשיך ולקיים את התוכנית, על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום כל החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת קיי, ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום 25 סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה.

ג.          בכל תוכנית לימודים לגיל הרך יהיו לפחות ארבעה חברי סגל בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית (בנוסף למדריכות הפדגוגיות).

ד.         את קבוצת הסטודנטים בשדה ובסדנא.

ה.         התנסות תתקיים בכל אחת משנות הלימודים, א-ג, בהיקף של כ-6 שעות שבועיות. תגבור ההתנסות בשנה השלישית יכול לבוא כתוספת ולא במקום התנסות בשנים מוקדמות.

ו.          ההתנסות תתקיים בטווח גילאים מגוון (לידה עד שש) כולל שנת התנסות במסגרות לגילאי לידה-שלוש.

ז.          לפעול למתן ביטויים נוספים למפגש היהודי-בדווי המתקיים במסלול. (מועדי בחינות, התאמת לוח השנה האקדמית, שילוט דו לשוני מקיף).

ח.         במסלול הבדווי יש לדאוג להלימה טובה יותר לגיל הרך של קורסים הנוגעים לתחום האוריינות והשפה.

ט.         לבדוק באופן מעמיק את תופעת הנשירה, במיוחד בקרב סטודנטיות בדוויות, ולבחון דרכים לשיפור תהליך הקבלה והתמיכה בסטודנטיות המתאימות להיות גננות.