17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. מדו"ח היישום שנשלח בתאריך 6.11.2018. וההבהרה מיום 25.8.2019 עולה כי נכון לעכשיו המוסד מתקשה בעמידה בתנאים הבאים:

א.         מינימום סטודנטים במחזור

ב.        העסקת ארבעה חברי סגל לפחות בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוז משרה לפחות בתוכנית לגיל הרך.

על-כן, ולקראת הגשת הדו"ח הבא, מוצע למוסד לשקול את המשך הפעלת התוכנית ורישום תלמידים אליה.

  1. ככל שהמוסד מעונין להמשיך ולקיים את התוכנית, על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת תלפיות, של הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום הוראת הגיל הרך במכללות לחינוך ובפרט בנושאים הבאים:

א.         סף הקבלה למסלול הגיל הרך, כמפורט בהחלטה.

ב.         לצורך פתיחת מחזור לימודים יש צורך במינימום 25 סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה.

ג.          בכל תוכנית לימודים לגיל הרך יהיו לפחות ארבעה חברי סגל בדרגת מרצה ומעלה שתחום מחקרם בגיל הרך ומועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית (בנוסף למדריכות הפדגוגיות).

ד.         יש לעודד ביצוע מחקרים והשתתפות בכנסים בארץ ובעולם.

ה.         על סגל ההדרכה להתעדכן בתוכניות לימודים של משרד החינוך כמו גם בגישות ותוכניות חינוכיות חדשות מהעולם.

ו.          אותו מדריך ידריך את קבוצת הסטודנטים בשדה ובסדנא.

ז.          יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך הסמסטר.

ח.         לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקר בעברית ובאנגלית ולשלב מקורות מחקר עדכניים בחומרי הקריאה של הקורסים.

ט.         לחשוף את הסטודנטיות למגוון גישות חינוכיות לגיל הרך (מעבר לגישות המקובלות במשרד החינוך).