17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – המכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום כל החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת בית-ברל, ובפרט בנושאים הבאים:

א.         אותו מדריך ידריך את קבוצת הסטודנטים בשדה ובסדנא.

ב.         התנסות תתקיים בכל אחת משנות הלימודים, א-ג, בהיקף של כ-6 שעות שבועיות. תגבור ההתנסות בשנה השלישית יכול לבוא כתוספת ולא במקום התנסות בשנים מוקדמות.

ג.          ההתנסות תתקיים בטווח גילאים מגוון (לידה עד שש) כולל שנת התנסות במסגרות לגילאי לידה-שלוש.

ד.         יש להקפיד על קיום מפגשים אישיים של המדריך עם הסטודנטים לאורך הסמסטר.

ה.         לקיים שיתוף הפעולה בין היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך (מסלול עם רוב יהודי) לבין המכון האקדמי-ערבי לחינוך (מסלול ערבי). (הנהגת קורסים משותפים, הוראת התרבות של האחר, עבודה מעשית עם האוכלוסייה ה"שנייה", מפגשים מקצועיים בין תלמידי שני המסלולים על פרויקטים משותפים ועוד).

ו.          לקיים קשר ממוסד בין ראשי התוכנית וחברי הסגל הדיסציפלינארי.