17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הוראת הגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דורית ארם על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה בנושא.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ארם בנוגע להתייחסות המוסד להמלצות הוועדה.
  3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג עד ליום 10.9.2020 על המשך יישום כל החלטות מל"ג מישיבתה ביום 20.3.2018 הנוגעות לדו"ח הרוחבי ולדו"ח הפרטני העוסק במכללת גורדון, ובפרט בנושאים הבאים:

א.         לפעול להעלאת רמת ההשכלה האקדמית של חברי הסגל בחוג לגיל הרך כך שרובם המכריע יהיו בעלי תואר שלישי.

ב.         ליצור מנגנון מרכזי (Top-Down) בחוג, האחראי על מבנה הקורסים והדרישות בהם.

ג.          להנגיש את כל שטחי המכללה לבעלי מוגבלויות.