17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת תל אביב על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המל"ג מברכת את המוסד על מתן התמיכה לבית הספר לצורך מענה על הסוגיות שעלו בדו"ח הסוקר ובהחלטות המל"ג, בין היתר על ידי הסדרת מודל תקצוב מותאם אשר יספק משאבים נוספים לבית הספר.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.