17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המל"ג מברכת את המוסד, הפקולטה והמחלקה על המאמצים שהושקעו לגבש תוכנית אסטרטגית לגיוס חברי סגל חדשים ובכך להגדיל ולהעצים את המחלקה.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.