17/12/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה – המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למרכז האקדמי רופין על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המל"ג מברכת את המוסד על נכונותו לתת מענה להערות הסוקר ולהחלטות המל"ג ולגייס חברי סגל חדשים לצורך צמצום יחסי סגל-סטודנט במחלקה.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.