26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה באוניברסיטת בר-אילן (סבב מעקב שני)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר-אילן על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.