26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (סבב מעקב ראשון)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום התוכנית האסטרטגית להגדלת מספרי הסטודנטים וחברי הסגל.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.