18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רוס את'יר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' את'יר לפיה הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון יישמה את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית באופן מלא.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.