18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רוס את'יר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' את'יר על התייחסות אוניברסיטת בן גוריון להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
3. המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק לחלק משמעותי מהמלצות הוועדה. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד ליום 01.05.2020:
א. על הנהלת המוסד להתחייב למימוש התוכנית האסטרטגית אשר נוסחה במחלקה והתייחסה, בין השאר, למספר יעד של חברי סגל חדשים, סטודנטים, תוכניות הלימודים, תחומי המחקר במחלקה וכן לוח זמנים להשגת המטרות שהוגדרו. במסגרת הליך אסטרטגי זה יש להידרש לעתידו ונחיצותו של תחום הביו-מכניקה במחלקה.
ב. על הנהלת האוניברסיטה להשאיר על כנו את המבנה הדו-חוגי במחלקה (הנדסה ומדעי הבריאות) תוך תיאום עם המחלקה להנדסה ביו-רפואית והפקולטה למדעי הבריאות.
4. המועצה מייחסת חשיבות רבה להמלצות הנוספות של הוועדה הבינלאומית, ומעודדת את המוסד להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:
א. הקורס לביולוגיה של התא יינתן על ידי איש סגל מהמוסד, בין אם באופן פנימי במחלקה או כקורס שירות ממחלקה או פקולטה אחרת.
ב. במהלך 5 השנים הבאות יש להשקיע את מירב המאמצים בכדי לאכלס את המחלקה – סגל ההוראה, המעבדות וצוותי המחקר, והצוות המנהלי – תחת קורת גג אחת, בבניין ייעודי או בקומות ייעודיות של אותו בניין. מהלך זה הכרחי לשיתופי פעולה ויעילות במחקר – וצפוי לחזק את תוצאות המחקר כאשר יבוצע.