18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית – אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' רוס את'יר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' את'יר על התייחסות המכללה האקדמית להנדסה אפקה להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
3. המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק לחלק משמעותי מהמלצות הוועדה. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד ליום 01.05.2020.
א. על מנת להמשיך ולהבטיח את המשך פיתוחה של התוכנית בהנדסה ביו רפואית במכללה האקדמית להנדסה אפקה, על הנהלת המוסד והמחלקה, להגיע להסכם בנוגע לתוכנית האסטרטגית של המחלקה ולקיים דיון מעמיק בנוגע להרשמה עתידית של סטודנטים, לרבות התייחסות לנושאים הבאים: (1) הסביבה המיוחדת הנובעת מאופייה האינטימי של המחלקה; (2) התוכנית האסטרטגית למחלקה, שתתייחס לרישום גדול יותר של סטודנטים וצרכי התשתיות בתוכנית הלימודים; (3) היכולת של התעשייה הישראלית ומוסדות אחרים לקלוט את מספר הבוגרים המוגדל.
ב. למרות המספר הרב של קורסי החובה בתוכנית הלימודים, יש להפוך את הקורסים העוסקים בנושאי רגולציה (FDA, ניסויים קליניים ואתיקה) לקורסי חובה.