26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן-גוריון להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. המל"ג קוראת להנהלת המוסד להמשיך לפעול לשיפור התקשורת והשקיפות של הנהלת המוסד אל מול סגל המחלקה.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.