18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לטכניון מכון טכנולוגי לישראל על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד יישם את החלטת מל"ג באופן מלא משביע רצון.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.