18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. המל"ג מבקשת להעביר לחוות דעת נוספת של סוקר, את דיווח המוסד בדבר יישום המלצת המל"ג כי יש לגייס חברי סגל בכירים שהתמחותם בהנדסת תוכנה.