18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאורט בראודה, המכללה האקדמית להנדסה, על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה חלקי להערות הסוקר וליישום החלטת המל"ג.
3. המל"ג מבקשת להעביר את דיווח המוסד בדבר יישום ההמלצות הבאות לחוות דעת נוספת של סוקר:
א. על המוסד להגדיל את היקף הסגל האקדמי שהתמחותו בהנדסת תוכנה, על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של התוכנית.
ב. יש לוודא כי הסטודנטים המתקבלים לתוכנית, יהיו ברמה גבוהה דיה על מנת לעמוד בדרישות התוכנית, בין השאר באמצעות תגבור הידע במסגרת המכינות לתוכנית. לשם כך יש להציג למל"ג את תנאי הקבלה לתואר הראשון והשני ולפרט את נתוני הקבלה של הסטודנטים.
ג. על המחלקה לפתח את תוכנית התואר השני באופן מעמיק וייחודי יותר בהשוואה לתוכנית התואר הראשון. לשם כך, יש להגיש למל"ג את תוכנית התואר השני העדכנית (הקיימת) ולהצביע על שינויים שנעשו בה (כגון שינויים בקורסים או בתכניהם) בהשוואה לתוכנית המקורית.