18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד לא נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן חלקי.
3. המל"ג מבקשת מהמוסד לבחון שנית את המלצת הוועדה הבינלאומית והמל"ג כי על התוכנית להנדסת תוכנה להיות תחת אחריותה של מחלקה אחת בלבד.
4. בהתאם למפורט בדיווח האוניברסיטה, המל"ג מבקשת מהמוסד לדווח לה על התקדמות מינוי ועדת ההיגוי הבינלאומית ועל פעילותה, עד סוף שנה"ל תשע"ט.
5. המל"ג מבקשת להעביר לחוות דעת נוספת של סוקר, את דיווח המוסד בדבר יישום המלצת המל"ג כי תוך שלוש שנים יש לגייס חברי סגל חדשים שתחום התמחותם/מחקרם הוא הנדסת תוכנה.