18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד לא נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן חלקי.
3. המל"ג מבקשת להעביר את דיווח המוסד בדבר יישום ההמלצות הבאות לחוות דעת נוספת של סוקר:
א. יש לגבש תוכנית אסטרטגית אשר תכלול חזון ומטרה עבור תוכנית הלימודים.
ב. יש לעדכן את תוכנית הלימודים בהתאם להמלצות שפורטו בדו"ח הוועדה.