18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה בירושלים, על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת המל"ג ברובה באופן משביע רצון.
3. המל"ג מבקשת להעביר לחוות דעת נוספת של סוקר את דיווח המוסד בדבר יישום המלצת המל"ג כי יש לגייס 1-2 חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה וכן לסייע בהתמחות ובהתמקצעות של חברי הסגל המלמדים בתוכנית לתחומי הנדסת תוכנה.