18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת תוכנה – המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למרכז האקדמי לב על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה חלקי להערות הסוקר וליישום החלטת המל"ג.
3. המל"ג מבקשת להעביר את דיווח המוסד בדבר יישום ההמלצות הבאות לחוות דעת נוספת של סוקר:
א. יש להגדיר את חזון ומטרות התוכנית (mission statement) ולבנות תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה בהתאם לקיים בעולם. במסגרת זו יש להתייחס להמלצה על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב.
ב. יש לגייס 2-1 חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, וכן לסייע בהתמחות ובהתמקצעות של חברי הסגל המלמדים בתוכנית, לתחומי הנדסת תוכנה.
ג. יש לפרט את עבודת הוועדה המקצועית המייעצת שהוקמה לבחינה ועדכון תוכנית הלימודים ובכלל זה סילבוסים מפורטים של הקורסים השונים – כל זאת לאור ההמלצות המפורטות בדו"ח הוועדה.
ד. יש לפרט את תוכנית פיתוח הסגל האקדמי עבור הסגל הזוטר והסגל מן החוץ, אשר תכלול התייחסות הן להיבטים טכניים של התחום והן להיבטים פדגוגיים. כולל פירוט של חברי סגל שקיבלו תמיכה בשנים האחרונות ופירוט השתתפות בכנסים ופורומים אחרים.