26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון) – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה להנדסת מכונות במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להמלצות הוועדה, שרובן יושם באופן מלא.
  3. המל"ג קוראת למחלקה להמשיך ולפעול לשיפור התוכנית הקיימת להדרכת והנחיית סגל חדש, על מנת להבטיח כי הקריטריונים לקידום סגל הינם ברורים ושקופים ככל הניתן.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.