26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום הנדסת מכונות (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דיויד נוריס על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' נוריס על התייחסות המוסד והמחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת אריאל להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.