18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' ג'ואל לסטר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסטר על התייחסות האוניברסיטה העברית להמלצות הוועדה, אשר יושמו באופן מלא.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.