18/06/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' ג'ואל לסטר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' לסטר על התייחסות אוניברסיטת בר אילן להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.