26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני) – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לבית הספר להמשיך ולפעול ליישום התוכנית האסטרטגית, תוך שמירה על יחס סגל סטודנטים בכלל, וסטודנטים למחקר בפרט.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.