26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני) – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לבית הספר להמשיך ולפעול לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותו, בדגש על מספר מסלולי הלימוד ומספר הסטודנטים למחקר.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.