26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בתחום עבודה סוציאלית (סבב מעקב שני) – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לבית הספר להמשיך ולפעול ליישום התוכנית האסטרטגית שגיבש, בדגש על גיוס סגל ושדרוג תשתיות.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.