07/03/17

מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתה.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאה:

–           לוודא בהקדם כי האוניברסיטה תאייש במחלקה ללשון עברית שלוש משרות של חברי הסגל, העתידים לפרוש מהמחלקה.

–           להקפיד על קיומן של קבוצות לימוד ותרגול קטנות, ולגייס לשם כך את המשאבים הדרושים וזאת על מנת לשמר את רמת הסטודנטים הגבוהה.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקרת ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א'-ב', עד תחילת שנה"ל תשע"ח.