07/03/17

מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצת הסוקר להמשיך במאמצים לגיוס סגל במחלקה בהקדם, ובדגש על תחומי פונולוגיה ומורפולוגיה עברית, לאור פרישה של חברי סגל ומספרי סטודנטים נמוכים במחלקה. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל תשע"ח.