07/03/17

מעקב אחר יישום החלטיות המל”ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ט’ באדר תשע”ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ’ יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצת הסוקר למנות אנשי סגל חדשים במקום אלה הפורשים מהמחלקה. על המוסד לדווח למל”ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה”ל תשע”ח.