07/03/17

מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתה.
  2. מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         לוודא איוש התקן שקיבלה המחלקה להחלפת חבר הסגל הפורש.

ב.         להמשיך במאמצים לשיפור סיוע לתלמידים המתקשים בתחום הניקוד.

  1. תוכנית הלימודים תיבדק בהמשך ובהתאם לצורך.