07/03/17

מעקב אחר יישום החלטיות המל"ג בתחום לשון עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בן גוריון ומתן חוות דעתה.
  2. מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         להמשיך לפעול לגיוס ומינוי של חברי סגל במקומם של החברים הפורשים.

ב.         לתקצב את קורס הבעה עברית ועברית נורמטיבית, אשר מוצע לכלל הסטודנטים ומהווה הצלחה בקרב הסטודנטים.

  1. תוכנית הלימודים תיבדק בהמשך ובהתאם לצורך.