10/02/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  מיום 20.1.2015 והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ג'קלין שפיצר על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצה לפיה:
  • יש לגייס מתאם קליני אשר נמצא בשטח, בוחן את מקומות ההתמחות, ועוקב אחר הסטודנטים מקרוב.
  1. הנושאים הבאים הוגדרו על ידי הסוקרת כבעיתיים ברמה הלאומית ולפיכך מחליטה המל"ג להעבירם לטיפול הפורום המשותף למקצועות הבריאות של מל"ג-ות"ת ומשרד הבריאות אשר מוקם בימים אלה:
  • מחסור במקומות הכשרה מעשית לסטודנטים.
  • שינוי במבנה תכנית הלימודים ויצירת מסלולים נפרדים לשמיעה ודיבור.