10/02/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  מיום 20.1.2015 והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ג'קלין שפיצר על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס לנושאים הבאים:
  • יש לשקול הוספת מסלול קביעות המאפשר שילוב עם פרקטיקה קלינית.
  • יש לשוב ולהעסיק עוזרי הוראה בכדי לשפר את איכות ההוראה.
  • יש לשפר את התקשורת בין הנהלת המוסד והמחלקה.
  • יש לפעול לאיזון חלוקת הזמן של חברי הסגל בין מחקר והוראה.
  • יש לפתור את בעיית הצפיפות והמחסור בחדרים לסגל.
  1. הנושאים הבאים הוגדרו על ידי הסוקרת כבעיתיים ברמה הלאומית ולפיכך מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להעבירם לטיפול הפורום המשותף למקצועות הבריאות של מל"ג-ות"ת ומשרד הבריאות אשר מוקם בימים אלה:
  • מחסור במקומות הכשרה מעשית לסטודנטים.

שינוי במבנה תכנית הלימודים ויצירת מסלולים נפרדים לשמיעה ודיבור